Intézményünkről


Óvodánk

Intézményünk óvodájába a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságának javaslata alapján 3 éves kortól fogadjuk a gyermekeket.
Az elhelyezéshez szülői beleegyezés szükséges. Jelenleg három csoportban foglalkozunk a gyerekekkel.
Gyógypedagógusi munkánkat gyógypedagógiai asszisztens illetve gyermekfelügyelők segítik.
Az óvodánkba járó gyermekek egy része naponta otthonról jön. Néhányan az intézményünk kollégiumából illetve a speciális gyermekotthonból érkezik a fejlesztésre.
Munkánk eredményeként gyermekeink önmagukhoz képest fejlődést mutatnak, neveltségi szintjük lehetővé teszi az iskolai tagozaton való nevelő-oktató munka folytatását. Néhány gyermeket sikerül a tanulásban akadályozottak iskolájába áthelyezni.
Óvodánk nyitottságát bizonyítja az a több éves hagyomány, hogy a város és a járás egy-egy óvodájával közös ünnepeket tartunk, ezzel is elősegítve gyermekeink elfogadását.
Általános Iskolánk

Az óvodánkra szervesen épülő oktatási egység az általános iskola. Nevelési és oktatási elveinket, céljainkat és az ebből eredő feladatainkat meghatározza intézményünk speciális jellege. Iskolánk 10 évfolyamos, melyből a 9-10. a Készségfejlesztő Iskola előkészítője.
Az oktatás nyújtott rendszerű: 8 órától délután 16 óráig szakképzett gyógypedagógus, logopédus, gyakorlati oktató és gyógy testnevelő foglalkozik a gyermekekkel.
Az alsó szakaszban (1-3 évfolyam) a képességek, szokásrendszerek kialakítása folyik játékos formában. A gyógypedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik.
A középső szakaszban (4-6. évfolyam) a szűkebb környezetükben való tájékozódáshoz szükséges ismereteket a napi tevékenységekbe ágyazottan sajátítatjuk el. A fejlesztő munkának ki kell térnie a jel és szimbólumértés képességének kialakítására.
A felső szakaszban (7-8. évfolyam) előtérbe kerül az alapvető kultúrtechnikák differenciált alkalmazása, a munkaképességek kialakítása és a normakövetés egyszerű szociális kapcsolatokban. Az a tanuló is magasabb osztályfokba léphet, aki nem minden területen felel meg a követelményeknek, de önmagához képest fejlődést mutat.

Készségfejlesztő Iskolánk

Intézményünk 1982/1983-as tanévtől indította el a speciális feladatokat ellátó munkára felkészítő tagozatot. Kezdetben a tanulók az iskola belső-külső környezetében tevékenykedtek:
- terítés, mosogatás, takarítás
- kerti munka és udvari munka
Tanulóink oktatása, nevelése foglalkoztatása során figyelembe vesszük egyéni képességeiket, belső környezetünk adta lehetőségeiket a Készségfejlesztő Iskolánk keretein belül.

"Önálló életre felkészítő" /2 tanév keretében/.
Életvitel és háztartási ismeretek modulban
Kisegítő takarító modulban.

"Egyszerű munkafolyamatok elsajátítása"
Szövött-tárgy készítő
Agyagtárgy készítő

Habilitációs célú munkavégzés - integrált munkavégzésre nem képes tanulók- számára modulokban folyik a tanulóink nevelése-oktatása.

Ugyanakkor hangsúlyosnak tartjuk, hogy a társadalom tanulóinkat egész életre szóló segítséggel, életvezetési támogatással vegye körül.

Fejlesztő Iskolánk

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2006. január 1-én életbe lépett módosítása értelmében a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek tankötelezettségüket fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíthetik, heti húsz órában. E törvénymódosítás óriási változásokat eredményezett a súlyosan-halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében, hiszen ezt megelőzően, 1993-ig „képezhetetlennek”, 1993-tól „képzési kötelezettnek” tekintették őket. A fejlesztő iskolai oktatás újszerű szakmai feladat volt, komoly kihívást jelentett a gyógypedagógiai munkánknak, melyben iskolánk úttörő szerepet vállalt, hiszen ennek megszervezése 2010. szeptember 1-jétől kötelező.

Jelenleg intézményünk három, maximum 6 fős csoportban fogad súlyosan-halmozottan fogyatékos iskoláskorú gyermekeket, fiatalokat.

Munkánkat rehabilitációs pedagógiai program alapján végezzük, egyéni fejlesztési tervekkel. A csoportmunka, az önkiszolgálás, kommunikáció fejlesztése, szűkebb környezetünk megismerése mellett az egyéni mozgásfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt. A fejlesztő nevelés-oktatásban osztályfokba sorolás, érdemjeggyel történő értékelés nincs, az éves teljesítményt szöveges értékelésben rögzítjük. A fejlesztést gyógypedagógusok végzik, akik munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

Lehetőségeinkhez mérten minél több alkalommal részt veszünk az iskola által szervezett közös programokban, és megragadunk minden alkalmat, hogy kilépjünk az iskola falai közül. Rendszeresen sétálunk, meseszínházba, bábszínházba járunk. Szívesen szervezünk a szülőkkel közös programokat; kézműves délutánokat, szülőklubot.


Autizmussal élő gyermekek speciális fejlesztése

Intézményünk 2007. szeptembere óta látja el az autizmussal élő gyermekek speciális fejlesztését.
Csoportjainkba kerülhetnek azok a gyermekek, akik rendelkeznek pervazív fejlődési zavarukat igazoló szakvéleménnyel és szakembereink szerint sem önmagát, sem a környezetében élőket nem veszélyezteti. Pedagógiai programunkra alapozva egyéni fejlesztési tervek alapján, napirendi keretek között folyik a specifikus autizmus módszerekkel történő fejlesztés.
A gyermekekkel gyógypedagógusok, gyógypedagógiai asszisztensek és gyermekfelügyelők foglalkoznak. A plusz fők a csoportban a magántanulói státuszt jelölik. A magántanulók fejlesztése egyénileg, csoporton kívül gyógypedagógus bevonásával meghatározott időben történik. Csoportjainkba járó gyermekeinknél az értelmi akadályozottság mellett minőségi károsodás figyelhető meg a szociális, kommunikációs és speciális kognitív képességek terén. Fejlesztő munkánk során ezekre a területekre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt.
Kollégiumunk

Munkánk célja a ránk bízott gyermekek fejlesztése, szabadidejük hasznos kitöltése, megtalálni a helyes irányt a munka, a tanulás, a játék és a pihenés között. Minden tevékenységnél nagy hangsúlyt fektetve az egyéni bánásmódra, a személyre szabott nevelési eljárások alkalmazására. Mindent elkövetünk, hogy valamennyi gyermek otthonra leljen az intézmény falain belül. Kialakuljon egy szeretetteljes légkör, hiszen a szeretet az amiből minél többet adunk annál több lesz belőle.

Ugyanakkor szorgalmazzuk gyermekeink hétvégi hazavitelét, hiszen nem foszthatjuk meg őket a rendszeres hazautazások biztonságától, hogy a hétvégéket, ünnepnapokat a családdal, a szülőkkel, a testvérekkel töltsék. Érezniük kell, hogy ők is fontosak, hiányoznak otthonról. Ha ez az egyensúly – a biztos iskolai háttér és a hétvégék, hazautazások biztonsága – megvan, akkor sokkal nyugodtabbak, sokkal kiegyensúlyozottabbak. Ezáltal fejlesztésük eredményesebb, hatékonyabb.

Társadalmi és szakmai igény, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek számára minél nyitottabbá tegyük a világot. Ezért minden lehetőséget megragadunk, hogy fejlesztésükbe minél több területet bekapcsoljunk. Színházba, bábszínházba járunk. Sőt egyre nagyobb számban városi szintű rendezvényeken is részt veszünk. Nyári szünetekben üdüléseket, nyaralásokat szervezünk gyermekeink részére. Természetesen mi is szívesen vesszük, szeretettel fogadjuk a vendégeket, a tapasztalatcserére érkezőket, vagy a főiskolai hallgatókat.

Kollégiumi csoportok felügyeletét, nevelését gyermekfelügyelők végzik, közülük mindenki szakirányú végzettséggel rendelkezik. A kollégiumban a gyermekek fejlesztése az iskolai tanmenettel összehangolt, foglalkozási tervezetek alapján történik.

1 százalék

Alapítvány neve:"Az értelmi fogyatékosok fejlesztéséért"
Közhasznú Alapítvány
Címe:9023 Győr, Bárczi Gusztáv u. 2.
Telefon/fax: 96/419-022
Adószáma:19111366-1-08
A kuratórium elnöke:Az intézmény igazgatója